Technik Agrobiznesu

TECHNIK AGROBIZNESU

Opis zawodu:

Technik agrobiznesu realizuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu
i materiałów eksploatacyjnych.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

  • organizowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
  • organizacji i realizacji prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
  • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych
    i spożywczych,
  • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie,

Kwalifikacje:

  • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
  • ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Technik agrobiznesu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej. Może prowadzić własną produkcję gospodarczą, ubiegać się
o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz o dotacje do gospodarstwa rolnego.

Możesz również polubić…