RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Anna Szymańska z siedzibą
w Zespole Szkół CKP w Krzelowie , kod pocztowy 28-340 Sędziszów, adres e-mail:
zsckpkrzelow@op.pl, tel. 41 3811029.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych z realizacją
umowy.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Radosław Adamiec: adres e-mail:
r.ad@gazeta.pl, tel. 535-950-903 z siedzibą w Kajetanowie Dolnym 72A, 26-050 Zagnańsk
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym
wykazie akt tutejszej jednostki.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo
do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia
zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia
i realizacji umowy.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.
(dotyczy oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych)