Technik Ochrony Środowiska

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Opis zawodu:

Technik ochrony środowiska ocenia stan środowiska, planuje i realizuje zadania związane z ochroną środowiska. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.

W  dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

  • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb,
  • oceny stanu i zasobów środowiska,
  • sposobów ochrony wód, powietrza i gleby,
  • planowania i prowadzenia gospodarki odpadami,
  • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Kwalifikacje:

  • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Technik ochrony środowiska może podjąć pracę w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, urzędów administracji lokalnej
i państwowej, stacjach monitoringu środowiska przyrodniczego, miejskich wodociągach, oczyszczalniach ścieków, laboratoriach chemicznych, zakładach zajmujących się gospodarką odpadami. Może również założyć własną działalność gospodarczą.

 

Może Ci się również spodoba