Technik Weterynarii

TECHNIK WETERYNARII

Opis zawodu:

Technik weterynarii wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych i realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
  • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń,
  • wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
    w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
  • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Kwalifikacje:

  • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Technik weterynarii może podjąć pracę jako pomocnik lekarza weterynarii
w klinikach i lecznicach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

 

 

Możesz również polubić…