Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2012/2022

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022

                Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

                Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów
i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. b)      są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
  o pracę w okresie, co najmniej 2 lat,
 3. c)      mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
 4. d)      pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021r.. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 5. e)      osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku
  do Regulaminu.

 

                Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

 

 Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.plAplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r.
do godziny 16.00. 
Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
41 343 31 90

 www.kowr.gov.pl

 

 
 

 

Możesz również polubić…