Kurs Kwalifikacyjny w Zawodzie Rolnik

 

WAŻNA  INFORMACJA !

Semestr I

 

KURS  KWALIFIKACYJNY  W ZAWODZIE  ROLNIK 

kwalifikacja: „Prowadzenie produkcji rolniczej  ROL.04”

 

W związku z rozpoczynającym się kursem w zawodzie rolnik sem. I Proszę o składanie dokumentów:
– świadectwa ukończenia szkoły (ksero dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia),

–  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, przesłać pocztą elektroniczną (zsckpkrzelow@op.pl) lub tradycyjną

Możesz również polubić…